شما می توانید بحث در بخش دوم-نحو CSS و CSS Selector (انتخابگر CSS)  را بدون نیاز به ترک یک نظر دنبال کنید. خب، خب فقط آدرس ایمیل خود را در فرم زیر وارد کنید و همه شما تنظیم شده است