شما می توانید بحث در بخش ششم- آموزش حاشیه ها (Borders)در CSS را بدون نیاز به ترک یک نظر دنبال کنید. خب، خب فقط آدرس ایمیل خود را در فرم زیر وارد کنید و همه شما تنظیم شده است