قدم قبلی >< قدم بعدی

بلوک HTML و عناصر درون خطی

 

بلوک HTML و عناصر درون خطی

در این آموزش html به معرفی بلوک HTML و عناصر درون خطی می پردازیم.

هر عنصر HTML دارای یک مقدار نمایش پیش فرض است بسته به نوع آن عنصر است. مقدار نمایش پیش فرض برای اکثر عناصر بلوک یا درون خطی است.

تگ های سطح بلوک

یک تگ سطح بلوک همیشه در یک خط جدید شروع می شود و عرض کامل را در دسترس می گیرد (تا آنجا که ممکن است به سمت چپ و راست برسد).

تگ<div> یک عنصر سطح بلوک است.

تگ های سطح بلوک :

<address>
<article>
<aside>
<blockquote>
<canvas>
<dd>
<div>
<dl>
<dt>
<fieldset>
<figcaption>
<figure>
<footer>
<form>
<h1>-<h6>
<header>
<hr>
<li>
<main>
<nav>
<noscript>
<ol>
<output>
<p>
<pre>
<section>
<table>
<tfoot>
<ul>
<video>

تگ های درونی html

یک تگ درون خطی در خط جدید شروع نمی شود و تنها به اندازه عرض لازم است.

این یک تگ<span> در داخل یک پاراگراف است.

تگ های درونی در HTML:

<a>
<abbr>
<acronym>
<b>
<bdo>
<big>
<br>
<button>
<cite>
<code>
<dfn>
<em>
<i>
<img>
<input>
<kbd>
<label>
<map>
<object>
<q>
<samp>
<script>
<select>
<small>
<span>
<strong>
<sub>
<sup>
<textarea>
<time>
<tt>
<var>

تگ <div>

تگ <div> اغلب به عنوان یک ظرف برای سایر تگ های HTML استفاده می شود.

تگ <div> دارای صفات موردنیاز نیست، اما سبک، کلاس و شناسه رایج هستند.

هنگامی که با CSS مورد استفاده قرار می گیرد، تگ <div> می تواند به سبک بلوک های محتوا مورد استفاده قرار گیرد:

تگ <span> 

تگ <span> اغلب بعنوان یک ظرف برای برخی از متن ها استفاده می شود.

تگ <span> دارای صفات موردنیاز نیست، اما سبک، کلاس و شناسه رایج هستند.

هنگامی که با CSS مورد استفاده قرار می گیرد،تگ <span> می تواند برای سبک کردن قسمت های متن استفاده شود:

 

گام قبلی >< گام بعدی