قدم قبلی >< قدم بعدی

نظرات در HTML

نظرات در HTML

در این آموزش html  به نظرات در HTML می پردازیم.

تگ های Comment برای قرار دادن نظرات در کد منبع HTML استفاده می شوند

تگ Comment در html

شما می توانید با استفاده از نحو زیر، نظرات خود را به منبع HTML خود اضافه کنید:

توجه داشته باشید که نقطه علامت تعجب (!) در برچسب باز است، اما نه در برچسب بسته.

نکته : نظرات توسط مرورگر نمایش داده نمی شوند، اما آنها می توانند سند HTML کد منبع را به شما معرفی کنند.

با نظرات شما می توانید اعلان ها و یادآوری ها را در HTML خود قرار دهید:

نظرات همچنین برای اشکال زدایی HTML عالی هستند، زیرا شما می توانید خطوط HTML هر کدام را یک بار در یک زمان برای اشکالات جستجو کنید.

 

گام قبلی >< گام بعدی