قدم قبلی >< قدم بعدی

عناصر کد کامپیوتر در HTML

عناصر کد کامپیوتر در HTML

در این آموزش html  به معرفی عناصر کد کامپیوتر در HTML می پردازیم.

kbd برای ورودی صفحه کلید

عنصر <kbd> نشان دهنده ورودی کاربر، مانند ورودی صفحه کلید یا دستورات صوتی است.

متن با برچسب <kbd> احاطه شده است به طور معمول در فونت پیش فرض مرورگر نمایش داده می شود:

samp برای خروجی برنامه

عنصر <samp>  نشان دهنده خروجی یک برنامه یا سیستم محاسباتی است.

متن با تگ <samp> احاطه شده است به طور معمول در فونت یکپارچه پیش فرض مرورگر نمایش داده می شود:

code برای کد کامپیوتر

عنصر <code>  یک قطعه کد کامپیوتر را تعریف می کند.

متن که توسط برچسب های <code> احاطه شده است معمولا در فونت یکپارچه پیش فرض مرورگر نمایش داده می شود:

توجه داشته باشید که عنصر <code> فضای خالی فضای اضافی و خط فاصله را حفظ نمی کند.

برای رفع این، شما می توانید عنصر <code> را داخل عنصر <pre> قرار دهید:

var برای متغیرها

عنصر <var> یک متغیر را تعریف می کند.

متغیر می تواند یک متغیر در عبارت ریاضی یا متغیر در زمینه برنامه نویسی باشد:

 

گام قبلی >< گام بعدی