قدم قبلی >< قدم بعدی

کدگذاری url در HTML

در این آموزش html به کدگذاری url در HTML می پردازیم.

رمزگذاری URL تبدیل کارکترها به یک فرمت است که می تواند از طریق اینترنت منتقل شود.

URL-یابنده منبع واحد

مرورگرهای وب با استفاده از یک URL از صفحات وب استفاده می کنند.

URL آدرس یک صفحه وب است، مانند: https://www.tiktheme.com.

رمزگذاری URL (درصد رمزگذاری)

URL ها را می توان تنها با استفاده از مشخصه ASCII بر روی اینترنت ارسال کرد.

از آنجا که URL ها اغلب دارای شخصیت های خارج از مجموعه ای از ASCII هستند، URL باید به یک قالب ASCII معتبر تبدیل شود.

رمزگذاری URL جایگزین نویسه های ASCII نا امن با “٪” و دو رقم هگزادسیمال می شود.
نشانیهای اینترنتی نمیتوانند فضایی داشته باشند رمزگذاری URL معمولا یک فضای با علامت + (+) یا با٪ ۲۰ جایگزین می کند.

خودتان انرا آزمایش کنید

اگر دکمه “Submit” را در زیر کلیک کنید، مرورگر URL را قبل از اینکه به سرور ارسال شود، رمزگذاری می کند. یک صفحه در سرور ورودی دریافت شده را نمایش می دهد.

توابع URL Encoding

در جاوا اسکریپت، پی اچ پی و ASP، توابع وجود دارند که می توانند برای ردیف یک URL استفاده شوند.

PHP دارای عملکرد rawurlencode () است و ASP دارای تابع Server.URLEncode () است.

در جاوا اسکریپت شما می توانید از تابع encodeURIComponent () استفاده کنید.

دکمه “URL Encode” را کلیک کنید تا ببینید که چگونه عملکرد جاوا اسکریپت متن را کد گذاری می کند.

مرجع رمزگذاری ASCII

مرورگر شما ورودی را طبق مشخصه شخصیت مورد استفاده در صفحه شما رمزگذاری می کند.

پیش فرض character-set در HTML5 UTF-8 است.

کارکتراز ویندوز-۱۲۵۲از UTF-8
space%۲۰%۲۰
!%۲۱%۲۱
%۲۲%۲۲
#%۲۳%۲۳
$%۲۴%۲۴
%%۲۵%۲۵
&%۲۶%۲۶
%۲۷%۲۷
(%۲۸%۲۸
)%۲۹%۲۹
*%۲A%۲A
+%۲B%۲B
,%۲C%۲C
%۲D%۲D
.%۲E%۲E
/%۲F%۲F
۰%۳۰%۳۰
۱%۳۱%۳۱
۲%۳۲%۳۲
۳%۳۳%۳۳
۴%۳۴%۳۴
۵%۳۵%۳۵
۶%۳۶%۳۶
۷%۳۷%۳۷
۸%۳۸%۳۸
۹%۳۹%۳۹
:%۳A%۳A
;%۳B%۳B
<%۳C%۳C
=%۳D%۳D
>%۳E%۳E
?%۳F%۳F
@%۴۰%۴۰
A%۴۱%۴۱
B%۴۲%۴۲
C%۴۳%۴۳
D%۴۴%۴۴
E%۴۵%۴۵
F%۴۶%۴۶
G%۴۷%۴۷
H%۴۸%۴۸
I%۴۹%۴۹
J%۴A%۴A
K%۴B%۴B
L%۴C%۴C
M%۴D%۴D
N%۴E%۴E
O%۴F%۴F
P%۵۰%۵۰
Q%۵۱%۵۱
R%۵۲%۵۲
S%۵۳%۵۳
T%۵۴%۵۴
U%۵۵%۵۵
V%۵۶%۵۶
W%۵۷%۵۷
X%۵۸%۵۸
Y%۵۹%۵۹
Z%۵A%۵A
[%۵B%۵B
\%۵C%۵C
]%۵D%۵D
^%۵E%۵E
_%۵F%۵F
%۶۰%۶۰
a%۶۱%۶۱
b%۶۲%۶۲
c%۶۳%۶۳
d%۶۴%۶۴
e%۶۵%۶۵
f%۶۶%۶۶
g%۶۷%۶۷
h%۶۸%۶۸
i%۶۹%۶۹
j%۶A%۶A
k%۶B%۶B
l%۶C%۶C
m%۶D%۶D
n%۶E%۶E
o%۶F%۶F
p%۷۰%۷۰
q%۷۱%۷۱
r%۷۲%۷۲
s%۷۳%۷۳
t%۷۴%۷۴
u%۷۵%۷۵
v%۷۶%۷۶
w%۷۷%۷۷
x%۷۸%۷۸
y%۷۹%۷۹
z%۷A%۷A
{%۷B%۷B
|%۷C%۷C
}%۷D%۷D
~%۷E%۷E
%۷F%۷F
%۸۰%E2%82%AC
%۸۱%۸۱
%۸۲%E2%80%9A
ƒ%۸۳%C6%92
%۸۴%E2%80%9E
%۸۵%E2%80%A6
%۸۶%E2%80%A0
%۸۷%E2%80%A1
ˆ%۸۸%CB%86
%۸۹%E2%80%B0
Š%۸A%C5%A0
%۸B%E2%80%B9
Œ%۸C%C5%92
%۸D%C5%8D
Ž%۸E%C5%BD
%۸F%۸F
%۹۰%C2%90
%۹۱%E2%80%98
%۹۲%E2%80%99
%۹۳%E2%80%9C
%۹۴%E2%80%9D
%۹۵%E2%80%A2
%۹۶%E2%80%93
%۹۷%E2%80%94
˜%۹۸%CB%9C
%۹۹%E2%84
š%۹A%C5%A1
%۹B%E2%80
œ%۹C%C5%93
%۹D%۹D
ž%۹E%C5%BE
Ÿ%۹F%C5%B8
%A0%C2%A0
¡%A1%C2%A1
¢%A2%C2%A2
£%A3%C2%A3
¤%A4%C2%A4
¥%A5%C2%A5
¦%A6%C2%A6
§%A7%C2%A7
¨%A8%C2%A8
©%A9%C2%A9
ª%AA%C2%AA
«%AB%C2%AB
¬%AC%C2%AC
%AD%C2%AD
®%AE%C2%AE
¯%AF%C2%AF
°%B0%C2%B0
±%B1%C2%B1
²%B2%C2%B2
³%B3%C2%B3
´%B4%C2%B4
µ%B5%C2%B5
%B6%C2%B6
·%B7%C2%B7
¸%B8%C2%B8
¹%B9%C2%B9
º%BA%C2%BA
»%BB%C2%BB
¼%BC%C2%BC
½%BD%C2%BD
¾%BE%C2%BE
¿%BF%C2%BF
À%C0%C3%80
Á%C1%C3%81
Â%C2%C3%82
Ã%C3%C3%83
Ä%C4%C3%84
Å%C5%C3%85
Æ%C6%C3%86
Ç%C7%C3%87
È%C8%C3%88
É%C9%C3%89
Ê%CA%C3%8A
Ë%CB%C3%8B
Ì%CC%C3%8C
Í%CD%C3%8D
Î%CE%C3%8E
Ï%CF%C3%8F
Ð%D0%C3%90
Ñ%D1%C3%91
Ò%D2%C3%92
Ó%D3%C3%93
Ô%D4%C3%94
Õ%D5%C3%95
Ö%D6%C3%96
×%D7%C3%97
Ø%D8%C3%98
Ù%D9%C3%99
Ú%DA%C3%9A
Û%DB%C3%9B
Ü%DC%C3%9C
Ý%DD%C3%9D
Þ%DE%C3%9E
ß%DF%C3%9F
à%E0%C3%A0
á%E1%C3%A1
â%E2%C3%A2
ã%E3%C3%A3
ä%E4%C3%A4
å%E5%C3%A5
æ%E6%C3%A6
ç%E7%C3%A7
è%E8%C3%A8
é%E9%C3%A9
ê%EA%C3%AA
ë%EB%C3%AB
ì%EC%C3%AC
í%ED%C3%AD
î%EE%C3%AE
ï%EF%C3%AF
ð%F0%C3%B0
ñ%F1%C3%B1
ò%F2%C3%B2
ó%F3%C3%B3
ô%F4%C3%B4
õ%F5%C3%B5
ö%F6%C3%B6
÷%F7%C3%B7
ø%F8%C3%B8
ù%F9%C3%B9
ú%FA%C3%BA
û%FB%C3%BB
ü%FC%C3%BC
ý%FD%C3%BD
þ%FE%C3%BE

 

 

گام قبلی >< گام بعدی