قدم قبلی >< قدم بعدی

عناصر جدید HTML5

در این آموزش html  به معرفی عناصر جدید HTML5 می پردازیم.

در زیر یک لیست از عناصر HTML5 جدید و توضیح آنچه برای آنها استفاده می شود.

عناصر جدید form

برچسبشرح
<datalist>لیستی از گزینه های پیش تعیین شده برای کنترل های ورودی را مشخص می کند
<output>نتیجه محاسبات را تعریف می کند

انواع ورودی جدید

 • color
 • date
 • datetime
 • datetime-local
 • email
 • month
 • number
 • range
 • search
 • tel
 • time
 • url
 • week

ویژگی های ورودی جدید

 • autocomplete
 • autofocus
 • form
 • formaction
 • formenctype
 • formmethod
 • formnovalidate
 • formtarget
 • height and width
 • list
 • min and max
 • multiple
 • pattern (regexp)
 • placeholder
 • required
 • step

HTML5 – نحو جدید مشخصه

HTML5 اجازه می دهد که چهار نوع مختلف برای ویژگی ها استفاده شود.

این مثال نشان می دهد که نحوهای مختلفی در برچسب <input> استفاده می شود:

نوعمثال
خالی<input type=”text” value=”John” disabled>
نقل قول نشده<input type=”text” value=John>
دو نقل قول<input type=”text” value=”John Doe”>
یک نقل قول<input type=”text” value=’John Doe’>

در HTML5، هر چهار نحو ممکن است بسته به آنچه که برای ویژگی مورد نیاز است، استفاده شود.

گرافیک HTML5

برجسبشرح
<canvas>قرعه کشی گرافیک، بر روی پرواز، از طریق اسکریپت (معمولا جاوا اسکریپت)
<svg>گرافیک بردار مقیاس پذیر

عناصر رسانه جدید

برجسبشرح
<audio>محتوای صدا را تعریف می کند
<embed>یک ظرف برای یک برنامه خارجی (غیر HTML) تعریف می کند
<source>منابع رسانه چندگانه را برای عناصر رسانه (<ویدیو> و <صوتی>) تعریف می کند.
<track>آهنگ های متن را برای عناصر رسانه (<ویدئو> و <صوتی>) تعریف می کند.
<video> فیلم را تعریف می کند

 

گام قبلی >< گام بعدی