< قدم بعدی

شما با HTML می توانید وب سایت خود را ایجاد کنید.

در این آموزش چیزهایی زیادی را درباره HTML یاد می گیرید.

برای شما یادگیری HTML آسان و لذت بخش است.

مثال در هر فصل

این آموزش HTML حاوی صدها مثال HTML است.

< گام بعدی