نحوه استفاده از افزونه برای گذاشتن تبلیغات در میان مطالب