چگونه ابزارک را با استفاده از قطعه کد فعالسازی کنیم؟