چگونه در سایت عملیات درون ریزی و برون ریزی را انجام دهیم؟